Các văn bản và các văn bản quy phạm

Giấy phép hoạt động

Giấy phép của Cơ quan Liên bang về giám sát trong lĩnh vực giáo dục và khoa học cho quyền tiến hành hoạt động giáo dục đào tạo:

Giấy phép hoạt động Giấy phép hoạt động Giấy phép hoạt động
Giấy phép hoạt động Giấy phép hoạt động Giấy phép hoạt động
   
Giấy phép hoạt động    

Các giấy phép đã nhận được trước đây

Chứng nhận hoạt động

Сhứng nhận về ủy quyền nhà nước của МТI trên lãnh thổ Liên bang Nga với quyền được cấp văn bằng giáo dục đào tạo chuẩn quốc gia:

Свидетельство № 000657 от 31 мая 2013
Сhứng nhận hoạt động số 000657 từ ngày 31 tháng 05 năm 2013 Phụ lục số 1, 1 Phụ lục số 1, 2 Phụ lục số 2

Các giấy phép đã nhận được trước đây

Các văn bản quy phạm

Правила приема на обучение в МТИ «ВТУ»на 2011 год Устав МТИ «ВТУ», 10.09.97 Положение о приёме иностранных граждан № 05-06-143 от 15.06.2009
Quy chế tuyển sinh vào МТI năm 2011 (Rus) Điều lê МТI, 30.10.2010 (Rus) Nguyên tắc về tuyển sinh các công dân nước ngoài № 05-06-143 tù 15.06.2009 (Việt)
Thong bao_bat dau hoc 9.12 Thong bao mo van phong dai dien