Abakumov Vadim

Thành viên của Hiệp hội các kỹ sư thông gió, sưởi nóng và điều hòa nhiệt độ (АВОК)

Học vấn:

  • Học viện quốc gia Murmansk của hạm đội đánh bắt cá (МГАРФ), khoa cơ khí tàu.

  • Trung tâm đào tạo АВОК văn bằng 2 chuyên nghiệp (ВПО) theo chương trình «Khí hậu hóa và cung cấp năng lượng nhiệt»

Các kỹ năng nghề nghiệp:

Hiện nay giữ chức vụ kỹ sư trưởng của dự án công ty TNHH  «Đổi mới công nghệ các nhóm»

 

  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác sử dụng thiết bị cơ khí nhiệt và các thiết bị năng lượng; các hệ thống kỹ thuật trong — 5 năm;

  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các tài liệu thiết kế các hệ thống khí hậu và kỹ thuật — 10 năm;

  • Kinh nghiệm giám sát các dự án trong tiến trình  СМР; tiến hành thẩm định các dự án; hiệu chỉnh tài liệu thiết kế đã ấn định.