Badin Andrei

Huấn luyện viên-kinh doanh. Đối tác quản lý của phòng tư vấn «Таmberg & Badin».

Kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo trong lĩnh vực bán hàng, các thẩm quyền đặc biệt – thị trường B2B. Có kỹ năng thực tế trong công nghệ quảng cáo. Tác giả và người dẫn một loạt các hội thảo về các vấn đề brending, marketing, các phương pháp nghiên cứu và quản lý cầu.

Học vấn:

  • Đại học tổng hợp quốc gia Saint-Petersburg, khoa triết.
  • Văn bằng 2 chuyên nghiệp chuyên ngành «marketing» tại Đại học tổng hợp quốc gia kinh tế và tài chính Saint-Petersburg.

Đồng tác giả các sách: «Brend. Máy chiến đấu của kinh doanh», «Brending trong lĩnh vực bán lẻ», «Tìm kiếm hốc thị trường mới».