Barbashev Sergei

Tổng giám đốc Học viện an toàn kinh doanh, chủ tịch ФАПСИ (Quỹ các nhà phân tích và chuyên nghiệp ngành thông tin), chuyên viên về an ninh.

Hoạt động chuyên môn

  • Tác giả của một loạt các bài báo và môn học «An toàn thông tin».
  • Các công trình với chủ đề bảo vệ thông tin và các vấn đề an toàn kinh doanh, như: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích thông tin cho an toàn kinh doanh”, “Các phương pháp và công nghệ nghiên cứu phân tích hiệu quả trong hoạt động kinh doanh”, “An toàn thông tin của công ty”, “Tổ chức hoạt động về đảm bảo phân tích thông tin các quá trình quản lý các rủi ro đầu tư, thương mại và các rủi ro kinh doanh khác”.
  • Thiết kế các phương pháp luận nguyên bản và các chương trình đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn kinh tế của kinh doanh. Tư vấn về các vấn đề an ninh kinh doanh riêng biệt
  • Tác giả và giảng viên môn học “An toàn và quản lý truy cập trong các hệ thống thông tin” tại đại học tổng hợp quốc gia Mat-xcơ-va kinh tế, thống kê và tin học (MESI). Giảng viên môn học “An toàn công ty” tại Học viện kinh tế quốc dân thuộc chính phủ Liên bang Nga, Đại học tổng hợp Nga mới (chương trình MBA), tác giả các cuộc hội thảo về các vấn đề an toàn kinh doanh.