Belolipetski Vasili

Viện sỹ thông tấn VHL khoa học xã hội, phó giám đốc Trung tâm khoa học xã hội thuộc MGU Lomonosov M.V., tiến sỹ khoa học Kinh tế, giáo sư bộ môn kinh tế xí nghiệp và cơ sở kinh doanh, phó tổng biên tập tạp chí “Triết học kinh tế”.

Hoạt động chuyên môn

  • Dẫn các hội thảo-kinh doanh, trainings và các trò chơi kinh doanh trong các khóa học nâng cao chuyên môn «Kinh tế và quản trị» (Мat-xcơ-va, Аlma-Аtа, Аstana, Ufa),chương trình đào tạo liên khoa quản trị đổi mới của MGU.
  • Tác giả và giảng viên các môn học ở hệ thạc sỹ khoa kinh tế MGU: Quản trị tài chính, Phân tích và chẩn đoán tài chính công ty, Phân tích tích hợp hiệu quả kinh doanh, dẫn hội thảo khoa học “Tài chính công ty: phân tích chuỗi thành lập và các phương pháp đánh giá kinh doanh”.
  • Tác giả của 4 sách chuyên khảo và hơn 60 bài báo trong các tạp chí xuất bản khoa học trung ương, liên trường đại học và trường đại học về các vấn đề tài chính và hiệu quả kinh doanh.
  • Phó chủ nhiệm bộ môn kinh tế xí nghiệp và cơ sở kinh doanh về khoa học. Tác giả của các giáo trình về các môn học “Tài chính công ty”, “Quản trị tài chính”.