Borisova Anna

Giáo viên hướng dẫn môdul «quản trị nhân sự», nhà tâm lý học

Hiện nay làm giám đốc về quản trị nhân sự trong công ty thương mại. Trong công ty này đã xây dựng bộ phận về quản trị nhân sự từ số không. Tôi rất thích, khi công ty nhận được lợi ích tối đa từ con người cho kinh doanh, còn cộng sự - sự thỏa mãn về vật chất và tinh thần. Lĩnh vực các quan tâm chuyên môn của tôi bao gồm tất cả các vấn đề quản trị và phát triển nhân sự, cũng như phát triển tổ chức qua nhân sự trung thực, lành nghề hơn.

Danh sách các công trình chính

  • «Tuyển dụng nhân sự trong các khu vực»
  • «Xây dựng hệ thống đào tạo tại xí nghiệp»
  • «Sát hạch và đánh giá nhân sự, như là nhân tố động viên»
  • «Các giải pháp của công ty để tăng tính trung thực của nhân sự»
  • «Các kết quả đánh giá nhân sự kinh doanh theo phương pháp luận của tác giả»