Buriko Nadezhda

Mạng thương mại «Кupets», quyền giám đốc về marketing

Các chuyên ngành:

  • Xây dựng chiến lược marketing của xí nghiệp. Nhiên cứu marketing các thị trường mới
  • Trade-marketing
  • Xây dựng các chương trình trung thực
  • Hình thành image tốt của xí nghiệp bằng các phương tiện quảng cáo và PR