Dоbicheva Nadezhda Nikolaevna

Chủ nhiệm quỹ phòng của Park Hotel

Kinh nghiệm chuyên môn

 • Park Hotel, chủ nhiệm quỹ phòng Rooms Division
 • Intourist Hotels Group, АFК «SYSTEM», trưởng phòng ứng dụng các hệ thống tác nghiệp
 • Intourist Hotels Group, АFК «SYSTEM», trưởng phòng quản lý hoạt động tác nghiệp
 • Hotel and Restaurant systems, manager về dự án
 • Hotel and Restaurant Systems, manager về bán hàng
 • Yahroma hotel (Moscow region), phó tổng giám đốc
 • Sheraton Palace hotel (Moscow), nhân viên ban tiếp đón và bố trí phòng

Các thẩm quyền chuyên môn

 • Quản lý chiến lược khai thác sử dụng và bán hàng của quỹ phòng
 • Tổ chức hoạt động của hệ thống khách sạn
 • Кiểm soát hoạt động của bộ phận tiếp đón và bố trí phòng, bộ phận phục vụ phòng
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
 • Xây dựng và ứng dụng office booking trung tâm OPERA ORS/CIS/OWS
 • Ứng dụng chiến lược công ty mới cho tất cả các hotels của chuỗi và office booking trung tâm
 • Xây dựng các tiêu chuẩn thống nhất và các quy trình tác nghiệp cho chuỗi khách sạn
 • Кiểm soát hoạt động kinh tế-tài chính
 • Xây dựng và ứng dụng các chương trình để đào tạo, lập DI, thiết lập giá
 • Tham gia vào các nghiên cứu tiền dự án khi khai trương các hotels và nhà hàng mới, lập ngân sách
 • Phụ trách các đơn vị hoạt động tác nghiệp (FO, F&B, HSKP etc.)

Học vấn

 • Outyn Folkehogskolen

Học viện thương mại quốc tế