Kinh doanh du lịch - khách sạn

Quá trình toàn cầu hóa, cũng như cacsphuwowng tiện luân chuyển thuận tiện đối với người du lịch phổ biến dẫn đến việc nâng cao cường độ tích cực du lịch, tạo ra mức cầu lớn về các chuyên gia lành nghề quản trị kinh doanh du lịch-khách sạn.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, pháp luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vận trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm của khóa học được dành cho: marketing, lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn chuyên ngành gồm:

 • cơ sở quảng cáo, quản trị chất lượng, mô phỏng các quá trình –kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh;
 • cơ sở kinh doanh,  tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: cơ sở dịch vụ học, quản trị doanh nghiệp công nghiệp du lịch-khách sạn, định giá, marketing trong công nghiệp du lịch-khách sạn, quản trị brand, quản trị bán hàng, hành vi người tiêu dùng, định giá, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện tìm kiếm các khả năng thị trường mới trong công nghiệp thẩm mỹ và fitness,  xây dựng và thuyết trình các business-plan của các dự án mới;
 • thành lập các khách sạn mới, các hotel, các công ty du lịch và các doanh nghiệp khác và thực hiện phát triển các cơ sở đã tồn tại (kể cả các mạng lưới);
 • tổ chức hoạt động tác nghiệp của các doanh nghiệp hệ thống du lịch-khách sạn;
 • xúc tiến các dự án mới, các brand, các mạng lưới, các dịch vụ trong kinh doanh du lịc-khác sạn.

Kiếm việc làm:

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các công ty với quy mô hoạt động khác nhau trong công nghiệp du lịch-khách sạn ở các phòng kế hoạch, bán hàng, phát triển, marketing và quảng cáo, bán hàng với cương vị:

 • chuyên gia và quản trị viên các phòng, giám đốc, doanh nhân và thành viên các nhóm doanh nghiệp.

Kế hoạch học tập

Xem kế hoạc học tập chương trình BBA: Quản trị khách sạnBBA: Quản trị khách sạn

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

 

Yêu cầu đối với các thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình “Cử nhân quản trị kinh doanh trong quản trị tài chính” và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được hai diplom:

 1. Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga
 2. Diplom bậc Bachelor of Business Administration mẫu quy định, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh, không yêu cầu bản dịch bổ xung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.

Các loại hinh đào tạo và tiền học:

Chính quy
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
BBA: Kinh doanh du lịch- khách sạn

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD
* Giá tiền tính cho 1 năm học
Giáo dục đổi mới với 3GBBA: Kinh doanh du lịch- khách sạn
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.