Văn bằng

Diploma — văn bản chính thức về phong học vị hay học hàm.

Moscow Technological Institute được ủy quyền khi kết thúc khóa đào tạo cấp các văn bằng, chứng chỉ và các văn bản khác chuẩn quốc gia Liên bang Nga sau, cũng như các văn bằng chuẩn quy định về các ngành học:

Cử nhân / Bachelor Degree

Kết thúc khóa đào tạo theo các chương trình học cử nhân, các học viên sẽ nhận được bằng Cử nhân quốc gia, phụ lục bằng Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement):

Диплом бакалавра   Приложение к диплому бакалавра 1   Приложение к диплому бакалавра 2

Thạc sỹ / Master Degree

Kết thúc khóa đào tạo theo các chương trình học thạc sỹ, các học viên sẽ nhận được bằng Thạc sỹ quốc gia, phụ lục bằng Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement):

Диплом Магистра   Приложение к диплому магистра 1   Приложение к диплому магистра 2

Bachelor of Business Administration Degree

Kết thúc khóa đào tạo theo các chương trình học cử nhân quản trị kinh doanh (Bachelor of Business Administration), các học viên sẽ nhận được hai bằng - bằng Cử nhân quốc gia và phụ lục diplom, bằng bậc « Cử nhân quản trị kinh doanh — Bachelor of Business Administration (BBA)» chuẩn quy định của MTI bằng tiếng Anh và phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement):

Диплом бакалавра   Приложение к диплому бакалавра 1   Приложение к диплому бакалавра 2
Диплом международного образца   Diploma Supplement

Master of Business Administration Degree

Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo các chương trinh Master of Business Administration, các học viên sẽ nhận được hai bằng - Bằng về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học) bậc «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)», bằng bậc « thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)», cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement) bằng tiếng Anh, không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài:

   

Chuyển đổi ngành

Khi kết thúc khóa đào tạo theo các chương trình сhuyển đổi ngành, các học viên sẽ nhận được văn bằng và phụ lục cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn:

диплом о профессиональной переподготовке

Khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Tất cả các chuyên gia, tốt nghiệp khóa học nâng cao nghiệp vụ, sẽ nhận được chứng chỉ, chứng nhận việc sở hữu các kỹ năng nghề nghiệp bổ sung và nâng cao các khả năng chuyên môn.

Các văn bản khác

Bạn cũng xem thông tin tra cứu hàn lâm và diplom chưa tốt nghiệp đại học:

 

* — Các bằng tốt nghiệp, các bậc học được phong, cũng như số lượng các văn bằng và danh mục của chúng có thể khác tùy thuộc vào chương trình đào tạo. thông tin chi tiết hơn về các văn bằng được cấp sau khi học xong các chương trình MBA bạn có thể thấy trên website chính thức Moscow Business School.

** — diplom mẫu quy định của UNESCO do Tổng giám đốc của UNESCO và Bộ giáo dục Liên bang Nga phê chuẩn ngày 13 tháng 5 năm 1999 , theo biên bản № 4 của phiên họp hội đồng các nhà sáng lập MTI.