Thạc sỹ

Bậc thạc sỹ của Moscow Technological Institute tạo khả năng cho những người có trình độ đại học tiếp tục học hay nắm bắt lĩnh vực chuyên môn mới theo một trong hai ngành học với nhiều lựa chọn các chương trình đào tạo thạc sỹ. Thời hạn học kéo dài 2 – 2,5 năm và khi tốt nghiệp được cấp bằng thạc sỹ. Hiện trường có các loại hình đào tạo : chính quy, tại chức và đào tạo từ xa.

Chúng tôi khuyến cáo bạn xem xét khả năng học đại học theo loại hình đào tạo từ xa, nó cho phép bạn học ở chế độ tự do hơn và kết hợp việc học trong trường với quá trình công tác của bạn.

Hãy chọn loại hình đào tạo:

Bạn hãy chọn ngành học bạn quan tâm và làm quen chi tiết với các chuyên ngành học tại MTI:

Quản trị

Quản trị

Thạc sỹ quản trị được đào tạo cho hoạt động phân tích và thực tế hiệu quả trong lĩnh vực quản lý các công ty hình thức sở hữu khác nhau và các lĩnh vực chức năng riêng biệt của quản trị (quản trị nguồn nhân lực, marketing, quản trị chiến dịch,..). Thạc sỹ quản trị có được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu hoạt động trong lĩnh vực quản trị đại cương, quản trị chiến lược và quản trị chức năng, cho phép thực hiện hoạt động phân tích, hoạch định và ra quyết định chiến lược và chiến dịch hiệu quả ở cấp top-management thừa hành, cũng nhưu ở cấp hội đồng giám đốc.

Chi tiết về bộ môn →

Kinh tế

Kinh tế

Thạc sỹ kinh tế được đào tạo cho lĩnh vực hoạt động, yêu cầu kiến thức chuyên môn và cơ bản sâu để tiến hành nghiên cứu kinh tế, quản trị tài chính, xây dựng các chiến lược kinh tế - tài chính và làm việc ở các cương vị trọng trách của giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kỹ sư kinh tế, chuyên gia phân tích tài chính, nhà quản trị đầu tư trong các tổ chức nhà nước và thương mại các lĩnh vực ngành khác nhau, trong các công ty ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, kiểm toán và tư vấn.

Chi tiết về bộ môn →