Kinh tế

Bậc học thạc sỹ nhằm đào tạo các chuyên gia kinh tế lành nghề học chính quy hay tại chức theo 6 chương trình học:

Thạc sỹ kinh tế được dào tạo cho hoạt động, yêu cầu kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu để làm các công việc về tổ chức – quản lý, phân tích kế toán, kiểm tra-thanh tra, nghiên cứu khoa học và sư phạm. Việc nắm vững chương trình thạc sỹ bất kỳ sẽ mở ra con đường học lên nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sỹ.