Kiểm kê, phân tích và kiểm toán

Chương trình dành cho đào tạo  những người lãnh đạo và chuyên gia lành nghề, có hiểu biết sâu trong lĩnh vực kế toán, phân tích kinh tế-tài chính ứng dụng và kiểm toán, các vấn đề thích ứng kế toán Nga với các tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng các phương pháp kế toán quản trị hiện đại trong thực tiễn quản lý.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của kinh tế, các vấn đề hiện đại của luật thuế, chính sách kinh tế hiện đại;
  • hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô, nghiên cứu các hệ thống quản lý.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • công nghệ thông tin trong kinh tế và quản lý, kế toán tài chính và báo cáo, kiểm toán;
  • kế toán quản trị, phân tích kinh tế, các tiêu chuẩn quốc tế của kế toán và báo cáo tài chính.

Trong số các môn học tự chọn có: các phương pháp thống kê dự báo trong kinh tế, tài chính công ty, thuế và thuế suất, định giá, phân tích và chẩn đoán hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp,v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • biết được các tiêu chuẩn kế toán Nga và quốc tế, biết cách sử dụng chúng;
  • có khả năng đảm bảo xây dựng, phân tích và sử dụng để quản lý thông tin về các khoản có, các khoản nợ, vốn, lưu thông tiền tệ, thu và chi, cũng như các kết quả hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan;
  • nắm sâu về chuyên môn trong thuế suất, nắm vững các thủ thuật kiểm toán;
  • biết được tài liệu kế toán, có khả năng làm kế toán;
  • biết được cách phân tích các quá trình hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định hoàn thiện chúng.

Kiếm việc làm

Kết  thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cơ quan nhà nước, địa phương và khu vực các cấp khác nhau; các công ty tư vấn và kiểm toán; các ngân hàng, các công ty đầu tư và bảo hiểm; các cơ sở khoa học và các viện, các cơ quan giáo dục với cương vị:

  • lãnh đạo doanh nghiệp, kế toán trưởng, kiểm toán viên trong và ngoài, manager, tư vấn viên.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Kiểm kê, phân tích và kiểm toán» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Kiểm kê, phân tích và kiểm toán

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GKiểm kê, phân tích và kiểm toán
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.