Quản lý nhà nước và địa phương

Chương trình dành cho đào tạo các chuyên gia lành nghề và các nhà quản lý, có kiến thức lý thuyết hiện đại và các kỹ năng trong lĩnh vực quản lý nhà nước, các phương pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các vùng và các địa phương có tính đến các xu hướng phát triển của kinh tế thế giới, có khả năng đảm bảo việc sử dụng các phương pháp luận và các phương pháp hiện đại để thực hiện các chức năng quản lý cấp khu vực.

Сác sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của kinh tế, ngoại ngữ, các vấn đề hiện đại của luật thuế;
  • hoạch định và dự báo kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế hiện đại, lý thuyết các thay đổi thiết chế.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • quản lý nhà nước và đô thị, hệ thống tài chính, kinh tế khu vực và quản lý;
  • ngân sách, quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực.

Trong số các môn học tự chọn có: quản trị rủi ro, thị trường và các thiết chế tài chính, điều chỉnh tín dụng –tiền, điều chỉnh pháp lý –nhà nước.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • có thể xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các khu vực và các địa phương;
  • biết phân tích các chỉ tiêu thay đổi các điều kiện tăng trưởng kinh tế của các vùng;
  • có khả năng phân tích và ra quyết định nội bộ và liên vùng tối ưu;
  • có khả năng tham gia vào việc xây dựng các xu hướng phát triển kinh tế và lĩnh vực xã hội của các vùng;
  • có các kỹ năng phân chia các chức năng, quyền hạn và trách nhiệm giữa các cán bộ tương ứng trong các cơ sở nhà nước.

Kiếm việc làm

Kết  thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các cơ quan nhà nước cấp liên bang, khu vực và địa phương; các doanh nghiệp trong nước, liên doanh và nước ngoài; các công ty tài chính-công nghiệp; các tổng công ty; các cơ sở thương mại lớn; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý phát triển kinh tế - xã hội với cương vị:

  • lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo tổ chức, thông tin và chuyên viên các quyết định quản lý cấp khu vực.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Quản lý nhà nước và địa phương» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Quản lý nhà nước và địa phương

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GQuản lý nhà nước và địa phương
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.