Quản trị

Thạc sỹ quản trị được đào tạo cho hoạt động phân tích và thực tế hiệu quả trong lĩnh vực quản lý các tổ chức với hình thức sở hữu khác nhau và các lĩnh vực quản trị chức năng riêng biệt (quản trị nguồn nhân lực, marketing, quản trị tác nghiệp, v.v.). Là người nấm được các kiến thức và kỹ năng hoạt động chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản trị đại cương, quản trị chiến lược và quản trị chức năng, cho phép thực hiện hoạt động phân tích, hoạch định và ra quyết định chiến lược và tác nghiệp hiệu quả ở cấp top-management thừa hành, cũng như ở cấp giám đốc.

Chi tiết về bộ môn →