Quản trị nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực trong nền kinh tế kiến thức hiện đại trở thành tài sản kinh doanh quan trọng. Để quản lý hiệu quả các nguồn nhân lực càn phải mở rộng thường xuyên tầm nhìn các kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ các kỹ năng và kỹ xảo chuyên môn.

Chương trình thạc sỹ cho phép những người lãnh đạo và các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực mở rộng các khả năng chuyên môn và danh vọng của mình.

Сác sinh viên chương trình náy sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của quản trị, ngoại ngữ, phương pháp luận và triết học nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các hệ thống quản lý, kinh tế thiết chế và kinh tế quản trị;
  • các phương pháp nghiên cứu trong quản trị, phân tích công ty hiện đại, tài chính công ty, lý thuyết tổ chức và hành vi tổ chức.

Để học được chọn các môn học tự chọn cơ sỏ như: các mô hình toán học trong quản lýị, công nghệ thông tin quản lý các quá trình kinh doanh.

Các môn học chuyên ngành của chương trình gồm:

  • quản trị chiến lược nhân sự, phát triển và đào tạo nhân sự, luật lao động;
  • quản trị dự án, quản trị đổi mới, tổ chức, định mức và tiền lương.

Trong số các môn học tự chọn có: xã hội học và tâm lý học quản lý, công nghệ thông tin quản lý nhân sự, xung đột học.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp:

  • tổ chức và phối hợp hoạt động các phòng và các sở về quản trị các nguồn nhân lực;
  • xây dựng và thực thi chính sách cán bộ của công ty;
  • kế hoạch và thực hiện các dự án đào tạo, tạo nhóm, sát hạch cán bộ, phát triển tổ chức;
  • xây dựng và ứng dụng các hệ thống động cơ và nâng cao lòng trung thực của nhân sự;
  • thực hiện phát triển chiến lược nguồn nhân lực của công ty.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ làm việc tốt tại các công ty và doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ các ngành khác nhau, tại các phòng và sở quản trị nguồn nhân lực; các công ty nhân lực, đào tạo và các công ty tư vấn với cương vị:

  • giám đốc các công ty, giám đốc về nhân sự, lãnh đạo các phòng và các sở, lãnh đạo các dự án và các chương trình, các chuyên gia trưởng.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Quản trị nguồn nhân lực» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Quản trị nguồn nhân lực

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GQuản trị nguồn nhân lực
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.