Logistics

Hoạt động của doanh nghiệp hiện đại bất kỳ dựa tren việc hoạt động có hiệu quả các quá trình mua hàng, chuyển giao, vận chuyển trong và ngoài, phân phối các đối tượng vật tư và thông tin.

Để đạt được điều đó được sử dụng các hệ thống quản lý hoạt động logistics thường xuyên phát triển. Những hiểu biết sâu trong khuôn khổ chương trình thạc sỹ cho phép những người lãnh đạo đạt được các kỹ năng và kỹ xảo vượt trội, đảm bảo ưu thế cạnh tranh cho các xí nghiệp của họ.

Сác sinh viên chương trình náy sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của quản trị, ngoại ngữ, phương pháp luận và triết học nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các hệ thống quản lý, kinh tế thiết chế và kinh tế quản trị;
  • các phương pháp nghiên cứu trong quản trị, phân tích công ty hiện đại, tài chính công ty, lý thuyết tổ chức và hành vi tổ chức.

Để học được chọn các môn học tự chọn cơ sỏ như: các mô hình toán học trong quản lý, công nghệ thông tin quản lý các quá trình kinh doanh.

Các môn học chuyên ngành của chương trình gồm:

  • logistics đại cương, logistics kho, logistics mua hàng, logistics vận chuyển;
  • quản trị đổi mới, quản trị chất lượng.

Trong số các môn học tự chọn có: sản xuất tinh gọn, quản trị dự án, các hệ thống thông tin trong logistics.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • thực hiện quản lý chiến lược và tác nghiệp các quá trình mua hàng, chuyển giao, vận chuyển các đối tượng vật tư;
  • giải quyết các vấn đề quản lý phức tạp các quá trình và hệ thống logistics;
  • tổ chức các quá trình hiệu quả giám sát tài liệu các tác nghiệp logistics;
  • quản lý các hệ thống logistics, hạ tầng cơ sở kho và vận chuyển của công ty.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ làm việc tốt trong các công ty và doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, có các quá trình mua hàng và tiêu thụ phát triển, tại các phòng logistics, các phòng mua hàng, vận chuyển và tiêu thụ; các công ty logistics chuyên nghiệp (các tác nghiệp viên) với cương vị:

  • giám đốc, lãnh đạo các phòng và các sở, các chuyên gia chính.
File: 

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Logistics» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Logistics

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GLogistics
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.