Quản trị sản xuất

Các xí nghiệp sản xuất và công ty ngày nay buộc phải giải quyết một số lượng lớn các vấn đề quản lý phức tạp. Sự thành đạt kinh doanh nói chung phụ thuộc vào hiệu quả giải quyết các vấn đề này. Điều đó buộc những người lãnh đạo phải thường xuyên mở rộng và đào sâu kiến thức trong lĩnh vực quản trị sản xuất.

Сác sinh viên chương trình náy sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của quản trị, ngoại ngữ, phương pháp luận và triết học nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các hệ thống quản lý, kinh tế thiết chế và kinh tế quản trị;
  • các phương pháp nghiên cứu trong quản trị, phân tích công ty hiện đại, tài chính công ty, lý thuyết tổ chức và hành vi tổ chức.

Để học được chọn các môn học tự chọn cơ sỏ như: các phương pháp nghiên cứu trong quản trị, phân tích công ty hiện đại, lý thuyết tổ chức và hành vi tổ chức.

Các môn học chuyên ngành của chương trình gồm:

  • quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị dự án;
  • quản trị tác nghiệp, quản trị đổi mới, quản trị nhân sự.

Trong số các môn học tự chọn có: marketing, logistics, quản trị thay đổi.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • quản lý các dự án và các chương trình phát triển sản xuất, nắm được các công nghệ mới và các hàng hóa, cải tiến và mở rộng công suất sản xuất;
  • giải quyết các vấn đề quản lý phức tạp các hệ thống sản xuất;
  • tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả các quá trình sản xuất;
  • thực hiện  quản lý chiến lược và tác nghiệp hiệu quả các đơn vị sản xuất.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ làm việc tốt tại các cơ sở sản xuất, tài chính, tư vấn , dịch vụ và các cơ sở khác, tại các phòng phát triển chiến lược, các phòng kỹ thuật sản xuất, kinh tế kế hoạch và kế hoạch và ở mức lãnh đạo cấp cao với cương vị:

  • giám đốc, lãnh đạo các phòng và các sở, chuyên gia chính và chuyên gia trưởng, lãnh đạo các dự án và các chương trình.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Quản trị sản xuất» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Quản trị sản xuất

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GQuản trị sản xuất
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.