Quản trị đại cương và quản trị chiến lược

Lãnh đạo các doanh nghiệp, các sở và các phòng của các công ty hiện đại thường va trạm với các thách thức mới và phức tạp, mà các câu trả lời hiệu quả xác định sự thành công của hoạt động của các đơn vị tin tưởng họ.

Để thực hiện thành công các chức năng của mình, những người lãnh đạo phải thường xuyên phát triển các kỹ năng và kỹ xảo chuyên môn, mở rộng tiềm năng trí tuệ. Chương trình đào tạo thạc sỹ sẽ tạo ra tất cả các khả năng cần thiết cho điều đó.

Сác sinh viên chương trình náy sẽ nghiên cứu:

  • các vấn đề hiện đại của quản trị, ngoại ngữ, phương pháp luận và triết học nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các hệ thống quản lý, kinh tế thiết chế và kinh tế quản trị;
  • các phương pháp nghiên cứu trong quản trị, phân tích công ty hiện đại, tài chính công ty, lý thuyết tổ chức và hành vi tổ chức.

Để học được chọn các môn học tự chọn cơ sỏ như: các mô hình toán học trong quản lý, công nghệ thông tin quản lý các quá trình kinh doanh.

Các môn học chuyên ngành của chương trình gồm:

  • marketing chiến lược, chiến lược quản trị nhân sự, quản trị các thay đổi tổ chức;
  • quản trị rủi ro, quản trị dự án, quản trị đổi mới.

Trong số các môn học tự chọn có: cơ sở kinh doanh, logistics, quản trị chống khủng hoảng.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • xây dựng và thực thi các kế hoạch chiến lược, các chương trình và các dự án phát triển doanh nghiệp;
  • đảm bảo nâng cao thường xuyên hiệu quả và phát triển các quá trình-kinh doanh tác nghiệp và cơ cấu tổ chức;
  • giải quyết các vấn đề phức tạp quản trị chiến lược và tác nghiệp các công ty.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ làm việc tốt trong các công ty và doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ các lĩnh vực ngành khác nhau với cương vị:

  • giám đốc, lãnh đạo các phòng và các sở, lãnh đạo các dự án và các chương trình, các chuyên gia chính.

Thời hạn đào tạo:
2 năm

Yêu cầu đối với thí sinh:
Đã tốt nghiệp đại học (cử nhân hay kỹ sư).

Diplom:
Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Quản trị đại cương và quản trị chiến lược» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng thạc sỹ chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement).

Loại hình đào tạo và học phí:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga
38 900 000 VND
105 900 000 VND
105 900 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Học phí theo chương trình
Quản trị đại cương và quản trị chiến lược

có khuyến mại

2300 USD
1890 USD*
Nhập
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GQuản trị đại cương và quản trị chiến lược
2290 USD 2490 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.