Kinh tế

Sự phát triển ổn định của công ty hiên đại không thể thiếu việc quản trị lành nghề hoạt động kinh tế -tài chính của nó. Tuy nhiên, nhà tài chính tồi là người không nhận thức được, kinh doanh hoạt động thế nào, và các nguồn dài hạn nawng cao giá trị kinh doanh, cũng như đảm bảo sự ổn định của nó nằm ở đâu.

Học theo chương trình MBA Professional với chuyên ngành «Kinh tế», bạn có thể đi sâu vào vấn đề quản trị kinh doanh cũng như tất cả các khía cạnh đa dạng của nó — marketing, hoạt động tác nghiệp, HR, quản trị chiến lượcv.v., cũng như các khía cạnh chuyên môn hẹp bàn về các vấn đề ngày nay, liên quan tới việc tổ chức hoạt động của các bộ phận kinh tế-tài chính, cũng như nắm được một loạt các công nghệ và công cụ hiện đại, thúc đẩy gia tăng hiệu suất từ hoạt động kinh tế-tài chính.

Kết quả học bạn:

 • Сó thể xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công ty bạn và tiếp cận một cách hệ thống tới việc giải quyết các nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực quản trị tài chính, các sáng kiến marketing, con người và các quá trình;
 • Làm quen với các công cụ hiện đại xây dựng và thực thi chiến lược đầu tư, tối ưu hóa gánh nặng thuế, quản trị rủi ro, dự báo tài chính v.v.
 • Сó thể trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề quản trị các đơn vị kinh tế-tài chính với các sinh viên cùng khóa và các chuyên gia thực hành của bạn;
 • Nắm được các công cụ xây dựng và thực thi chiến lược tài chính hiệu quả và học được cách thích ứng nó tùy thuộc vào các thay đổi trong môi trường ngoài;
 • Nắm được các kỹ năng xây dựng các mối quan hệ tương tác với các nhà đầu tư, quản trị dự án tự động hóa hoạt động kinh tế-tài chính;
 • Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp bạn có thể hoàn thiện hệ thống quản lý đơn vị kinh tế-tài chính của công ty mình hay xây dựng chiến lược tài chính và hệ thống thực thi nó.

Ai nên chọ chính chương trình đào tạo này?

 • Những ai gắn công danh quản lý của mình với việc quản lý đơn vị kinh tế-tài chính của một công ty hiện đại;
 • Những người mới lãnh đạo, trong thẩm quyền – thực thi các dự án hoàn thiện hoạt động của đơn vị kinh tế-tài chính của công ty.

Thời gian học và kế hoạch học tập

Thời gian học theo chương trình MBA Professional với chuyên ngành: «Kinh tế» là 2 năm.
Trong quá trình học sẽ học 18 modul

Hãy làm quen với kế hoạch học tập của chương trình đào tạo

MBA Professional1, сhuyên ngành: «Quản trị kinh tế công ty»

1. Kinh tế và luật
 • Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô;
 • Cơ sở pháp lý hoạt động doanh nghiệp;
 • Cơ sở an toàn kinh doanh*.
2. Kinh doanh quốc tế
 • Мôi trường kinh doanh quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế;
 • Quan điểm marketing quốc tế;
 • Hoạt động kinh tế đối ngoại của công ty hiện đại.
3. Sự tiến hóa của tư duy quản lý và quan điểm hệ thống cho quản trị
 • Quan điểm tình huống và hệ thống trong quản trị;
 • Nguồn gốc lịch sử của quản trị như là khoa học.
4. Kỹ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị
 • Sự hiểu biết hoạt động của nhà quản trị;
 • Quản trị thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
 • Kỹ năng phát biểu trước công chúng;
 • Tâm lý quan hệ công tác;
 • Image con người công việc;
5. Thị trường và tài nguyên tài chính
 • Các nguồn tài chính và thị trường tiền tệ;
 • Tổng quan thị trường giấy có giá;
 • Các công cụ tài chính.
6. Quản trị đại cương
 • Con người trong tổ chức và chức năng động viên;
 • Giao tiếp trong tổ chức;
 • Xung đột và stress;
 • Thiết kế công việc;
 • Xây dựng các cơ cấu tổ chức;
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý.
7. Hành vi tổ chức
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức;
 • Các quá trình tiếp nhận và điều khiển ấn tượng;
 • Cá tính và các biểu lộ tâm lý;
 • Động viên lao động: các mô hình, các giải pháp và các vấn đề;
 • Học cá nhân và học trong tổ chức;
 • Năng động nhóm;
 • Quyền lực, sự ảnh hưởng và lãnh đạo trong tổ chức.
8. Tài chính trong tổ chức
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp ;
 • Lợi nhuận biên tế; Điểm hòa vốn; Đòn bẩy tác nghiệp ;
 • Сấu trúc vốn; Giá vốn; Đòn bẩy tài chính ;
 • Vốn lưu động sở hữu; Quản lý vốn lưu động ;
 • Hoạch định và dự báo tài chính .
9. Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị; Nghiên cứu định tính ;
 • Nghiên cứu định lượng; Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định.
10. Marketing đại cương
 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại ;
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình» ; Quản lý quan hệ tương tác với người tiêu dùng;
 • Vòng đời và định vị hàng hóa; Danh mục sản phẩm;
 • Định giá (Price);
 • Vị trí lan truyền (Place);
 • Xúc tiến (Promotion);
 • Đặc thù của marketing dịch vụ.
11. Quản trị nguồn nhân lực
 • Nhập môn quản trị nhân sự;
 • Tuyển dụng nhân sự;
 • Thích ứng nhân sự;
 • Đánh giá và sát hạch nhân sự; Quản lý kết quả làm việc của nhân sự;
 • Phát triển tiềm năng nhân lực và đào tạo nhân sự;
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bồi thường trong công ty hiện đại.
12. Kế toán và báo cáo
 • Các dạng kế toán trong công ty; Nhập môn IFRS;
 • Phản ảnh các yếu tố hoạt động kinh tế trên các tài khoản kế toán theo các tiêu chuẩn Nga;
 • Báo cáo kế toán. Chứng từ gốc và hoạt động hợp đồng trong kế toán;
 • Thuế suất đối với nhà quản trị;
 • Xây dựng hệ thống kế toán quản trị;
 • Lập ngân sách và kiểm soát chi phí.
13. Quản trị chiến lược
 • Nhập môn quản trị chiến lược;
 • Phân tích chiến lược môi trường trong và ngoài của tổ chức ;
 • Xây dựng và thiết lập chiến lược;
 • Các loại hình chiến lược cơ sở;
 • Quản lý thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó;
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược Đại dương Xanh;
14. Marketing chiến lược
 • Nhập môn marketing chiến lược;
 • Các chiến lược marketing chức năng;
 • Sự đa dạng các quan điểm phân khúc (master-class);
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là khác đi! (master-class);
 • Marketing công nghiệp (master-class);
 • Nghiên cứu marketing;
 • Kế hoạch marketing;
 • Кiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing.
 • Brand và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class);
 • Event-marketing.
15. Quản trị tác nghiệp
 • Nhập môn quản trị tác nghiệp;
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ;
 • Quản trị chất lượng;
 • Quản trị chuỗi cung ứng;
 • Bố trí và vận chuyển các đối tượng sản xuất và dịch vụ; Quản trị chuỗi;
16. Quản trị thay đổi
 • Sự đa dạng các quan điểm đối với vấn đề thay đổi tổ chức;
 • Phân tích sự sẵn sàng tiến hành thay đổi của tổ chức;
 • Quan điểm quá trình đối với quản lý thay đổi (theo J.Коtter và D. Coen);
 • Quản lý sự đối kháng thay đổi;
 • Quản trị thay đổi và văn hóa công ty; Chính sách và tư tưởng của thay đổi.
17. Công nghệ thông tin cho nhà quản trị
 • Công nghệ thông tin trong quản trị:nhập môn;
 • Phân loại các hệ thống thông tin;
 • Quản lý các hệ thống thông tin.
18. Сác môn học chuyên đề
 • Quản trị dự án;
 • Quản trị rủi ro;
 • Quản trị giá kinh doanh;
 • Xây dựng chiến lược đầu tư và đánh giá các dự án đầu tư;
 • Tối ưu hóa thuế xuất;
 • Hoạch định tài chính và dự báo;
 • Xây dựng hệ thống controlling;
 • Đảm bảo ổn định tài chính của doanh nghiệp;
 • Xây dựng và bảo vệ chiến lược tài chính;
 • Quản lý các luồng tài chính trong các nhóm công ty;
 • Xây dựng quan hệ tương tác với các nhà đầu tư (IR);
 • Hoạch định kinh doanh;
 • Quản trị tài sản;
 • Các công cụ tài chính trong kinh tế;
 • Reengineering các quá trình kinh doanh;
 • Outsourcing: các rủi ro và khả năng;
 • Quản trị dự án tự động hóa hoạt động kinh tế-tài chính;
 • Cơ sở an toàn kinh doanh.

Một loạt các môn học chuyên đề được giảng dạy thường xuyên dưới dạng web-seminars và video-conferences: hoàn thiện các kỹ năng thiết kế tổ chức, các khía cạnh khác nhau quản trị nguồn vốn của công ty, các công nghệ hiện đại quản lý kiến thức và các quá trình v.v. Các môn học chuyên đề được giảng dạy trong hệ thống đào tạo từ xa không cần hỗ trợ của giảng viên. Hình thức kiểm tra kiến thức – test.

* — Tên gọi đầy đủ của chương trình học và chuyên môn: «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»

Loại hình đào tạo:

 • từ xa

Học phí

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm) là 80 900 000 VND 105 900 000 VND105 900 000 VND.

Yêu cầu đối với thí sinh

Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ)

Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.