Lãnh đạo

Ngày nay, để trở thành người lãnh đạo «đúng nghĩa của nó», ít người nắm được các kỹ năng tiến hành phân tích và hoạch định chiến lược và tài chính, cần thiết phải học cách lắng nghe tốt nhất các đồng nghiệp của mình và định hướng tác động của họ, hiệu chỉnh theo tình huống phong cách quản lý của mình và sử dụng các công cụ ảnh hưởng khác nhau.

Đối với những ai tự tin rằng từ «lãnh đạo» — không phải là tiếng nói xuông, mà là phương tiện đạt được thành tích trong kinh doanh, thì Đại học công nghệ Mat-xcơ-va và Moscow Technological Institute đã xây dựng chương trình học MBA Professional với chuyên ngành «Lãnh đạo».

Kết quả học bạn:

 • Сó thể xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công ty của bạn và tiếp cận một cách hệ thống tới việc giải quyết các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản trị tài chính, các sáng kiến marketing, con người và các quá trình;
 • Làm quen với các quan điểm lãnh đạo hiện đại và những thực tập tốt nhất xây dựng thiết chế lãnh đạo trong một tổ chức hiện đại;
 • Сó thể trao đổi kinh nghiệm và kiến thức với các sinh viên cùng khóa và các chuyên gia thực hành của bạn trong lĩnh vực quản trị;
 • Bộc lộ tiềm năng lãnh đạo của mình và nắm được các công cụ xây dựng và thực thi các chiến lược hiệu quả có tính đến các đặc điểm kinh doanh của bạn;
 • Nắm được kỹ năng tập huấn, quản trị theo giá trị, gây ảnh hưởng, xây dựng và xúc tiến brand cá nhân và mạng lưới các liên hệ, quản trị dự án;
 • Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp có thể hoàn thiện hệ thống quản lý trong tổ chức của mình.

Ai nên chọ chính chương trình đào tạo này?

 • Những ai gắn công danh quản lý của mình với việc tạo lập các nhóm làm việc có mục đích và đoàn kết;
 • Những người lãnh đạo, dự định nâng cao hiệu quả của mình, cũng như hiệu quả kinh doanh của mình.

Thời gian học và kế hoạch học tập

Thời gian học theo chương trình MBA Professional với chuyên ngành: «Lãnh đạo» là 2 năm.
Trong quá trình học sẽ học 18 modul.

Hãy làm quen với kế hoạch học tập của chương trình đào tạo

MBA Professional1, сhuyên ngành: «Consulting»

Kinh tế và luật
 • Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô;
 • Cơ sở pháp lý hoạt động doanh nghiệp;
 • Cơ sở an toàn kinh doanh.
Kinh doanh quốc tế
 • Мôi trường kinh doanh quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế;
 • Quan điểm marketing quốc tế;
 • Hoạt động kinh tế đối ngoại của công ty hiện đại.
Sự tiến hóa của tư duy quản lý và quan điểm hệ thống cho quản trị
 • Quan điểm tình huống và hệ thống trong quản trị;
 • Nguồn gốc lịch sử của quản trị như là khoa học.
Kỹ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị
 • Sự hiểu biết hoạt động của nhà quản trị;
 • Quản trị thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
 • Kỹ năng phát biểu trước công chúng;
 • Tâm lý quan hệ công tác;
 • Image con người công việc.
Thị trường và tài nguyên tài chính
 • Các nguồn tài chính và thị trường tiền tệ;
 • Tổng quan thị trường giấy có giá;
 • Các công cụ tài chính.
Quản trị đại cương
 • Con người trong tổ chức và chức năng động viên;
 • Giao tiếp trong tổ chức;
 • Xung đột và stress;
 • Thiết kế công việc;
 • Xây dựng các cơ cấu tổ chức;
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý.
Hành vi tổ chức
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức;
 • Các quá trình tiếp nhận và điều khiển ấn tượng;
 • Cá tính và các biểu lộ tâm lý;
 • Động viên lao động: các mô hình, các giải pháp và các vấn đề;
 • Học cá nhân và học trong tổ chức;
 • Năng động nhóm;
 • Quyền lực, sự ảnh hưởng và lãnh đạo trong tổ chức.
Tài chính trong tổ chức
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
 • Lợi nhuận biên tế; Điểm hòa vốn; Đòn bẩy tác nghiệp;
 • Сấu trúc vốn; Giá vốn; Đòn bẩy tài chính;
 • Vốn lưu động sở hữu; Quản lý vốn lưu động;
 • Hoạch định và dự báo tài chính.
Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị; Nghiên cứu định tính;
 • Nghiên cứu định lượng; Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định.
Marketing đại cương
 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại;
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình» ; Quản lý quan hệ tương tác với người tiêu dùng;
 • Vòng đời và định vị hàng hóa; Danh mục sản phẩm;
 • Định giá (Price);
 • Vị trí lan truyền (Place);
 • Xúc tiến (Promotion);
 • Đặc thù của marketing dịch vụ.
Quản trị nguồn nhân lực
 • Nhập môn quản trị nhân sự;
 • Tuyển dụng nhân sự;
 • Thích ứng nhân sự;
 • Đánh giá và sát hạch nhân sự; Quản lý kết quả làm việc của nhân sự;
 • Phát triển tiềm năng nhân lực và đào tạo nhân sự;
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bồi thường trong công ty hiện đại.
Kế toán và báo cáo
 • Các dạng kế toán trong công ty; Nhập môn IFRS;
 • Phản ảnh các yếu tố hoạt động kinh tế trên các tài khoản kế toán theo các tiêu chuẩn Nga;
 • Báo cáo kế toán. Chứng từ gốc và hoạt động hợp đồng trong kế toán;
 • Thuế suất đối với nhà quản trị;
 • Xây dựng hệ thống kế toán quản trị;
 • Lập ngân sách và kiểm soát chi phí.
Quản trị chiến lược
 • Nhập môn quản trị chiến lược;
 • Phân tích chiến lược môi trường trong và ngoài của tổ chức;
 • Xây dựng và thiết lập chiến lược;
 • Các loại hình chiến lược cơ sở;
 • Quản lý thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó;
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược Đại dương Xanh;
Marketing chiến lược
 • Nhập môn marketing chiến lược;
 • Các chiến lược marketing chức năng;
 • Sự đa dạng các quan điểm phân khúc (master-class);
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là khác đi! (master-class);
 • Marketing công nghiệp (master-class);
 • Nghiên cứu marketing;
 • Kế hoạch marketing;
 • Кiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing;
 • Brand và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class);
 • Event-marketing.
Quản trị tác nghiệp
 • Nhập môn quản trị tác nghiệp;
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ;
 • Quản trị chất lượng;
 • Quản trị chuỗi cung ứng;
 • Bố trí và vận chuyển các đối tượng sản xuất và dịch vụ; Quản trị chuỗi;
Quản trị thay đổi
 • Sự đa dạng các quan điểm đối với vấn đề thay đổi tổ chức;
 • Phân tích sự sẵn sàng tiến hành thay đổi của tổ chức;
 • Quan điểm quá trình đối với quản lý thay đổi (theo J.Коtter và D. Coen);
 • Quản lý sự đối kháng thay đổi;
 • Quản trị thay đổi và văn hóa công ty; Chính sách và tư tưởng của thay đổi.
Công nghệ thông tin cho nhà quản trị
 • Công nghệ thông tin trong quản trị:nhập môn;
 • Phân loại các hệ thống thông tin;
 • Quản lý các hệ thống thông tin.
Сác môn học chuyên đề
 • Сác quan điểm lãnh đạo hiện đại;
 • Lãnh đạo tình huống;
 • Ra quyết định quản lý sáng tạo và hợp lý;
 • Công nghệ coaching;
 • Quản trị theo giá trị;
 • Quản trị danh giá;
 • Tâm lý học ảnh hưởng;
 • Xây dựng hệ thống PR trong công ty;
 • Hoạch định kinh doanh;
 • Lãnh đạo cảm xúc;
 • Phát triển tổ chức;
 • Networking; Xây dựng mạng lưới các quan hệ công việc;
 • Xây dựng và xúc tiến brand cá nhân;
 • Quản trị đổi mới;
 • Xây dựng hệ thống kế thừa;
 • Маrketing và tự marketing trong các mạng xã hội;
 • Chẩn đoán tâm lý hiện;
 • Trách nhiệm xã hội, đạo đức trong quản trị và lãnh đạo;
 • Quản trị các tập thể và các nhóm lớn;
 • Quản trị dự án.

Một loạt các môn học chuyên đề được giảng dạy thường xuyên dưới dạng web-seminars và video-conferences: hoàn thiện các kỹ năng thiết kế tổ chức, các khía cạnh khác nhau quản trị nguồn vốn của công ty, các công nghệ hiện đại quản lý kiến thức và các quá trình v.v. Các môn học chuyên đề được giảng dạy trong hệ thống đào tạo từ xa không cần hỗ trợ của giảng viên. Hình thức kiểm tra kiến thức – test.

1,2 — Tên gọi đầy đủ của chương trình học và chuyên môn: «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»

Loại hình đào tạo:

 • từ xa

Học phí

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm) là 80 900 000 VND 105 900 000 VND105 900 000 VND.

Yêu cầu đối với thí sinh

Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ)

Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.