Quản trị tác nghiệp và logistics

Xây dựng cấu trúc logistics tối ưu, có khả năng hỗ trợ hiệu quả các quá trình kinh doanh chủ chốt, — một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của quản trị hiện đại.

Mục tiêu của chương trình, đào tạo những nhà lãnh đạo thành thạo, phụ trách hoạt động tác nghiệp của các tổ chức sản xuất và thương mại, làm việc trong các công ty-tác nghiệp logistics và các công ty vận tải.

Ai nên chọ chính chương trình đào tạo này?

Chương trình dành cho các nhà quản trị cấp cao và cấp trung, cũng như cho những ai muốn lĩnh hội kiến thức và các kỹ năng trong lĩnh vực quản trị logistics và tác nghiệp, quản trị cung ứng và các quá trình kinh doanh, hệ thống hóa kinh nghiệm hiện có.

Kết quả học bạn:

 • Сó thể xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công ty của bạn và tiếp cận một cách hệ thống tới việc giải quyết các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản trị tài chính, các sáng kiến marketing, con người và các quá trình;
 • Сó thể hình dung tốt nhất môi trường kinh doanh quốc tế từ các công cụ marketing quốc tế đến các vấn đề quản lý chuyên chở hàng hóa quốc tế;
 • Làm quen với các phương pháp hiện đại quản trị dự trữ, cung ứng, rủi ro, dự án, các công cụ mô tả và reengineering các quá trình kinh doanh;
 • Сó thể trao đổi kinh nghiệm và kiến thức với các sinh viên cùng khóa và các chuyên gia thực hành của bạn trong lĩnh vực quản trị tác nghiệp logistics, rong việc giải quyết các vấn đề đảm bảo tài nguyên các quá trình logistics, quan hệ tương tác với các cơ quan hải quanv.v.;
 • Sẽ nắm được các công cụ xây dựng và thực thi các chiến lược hiệu quả có tính đến các đặc điểm của kinh doanh;
 • Нọc được cách đánh giá khả năng ứng dụng các công nghệ thông tin cho mục đích nâng cao hiệu quả các tác nghiệp logistics và xây dựng hạ tầng IT tối ưu cho kinh doanh của bạn;
 • Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp có thể hoàn thiện hệ thống logistics của công ty bạn.

Thời gian học và kế hoạch học tập

Thời gian học theo chương trình MBA Professional với chuyên ngành: «Quản trị tác nghiệp và logistics» là 2 năm. Trong quá trình học sẽ học 14 modul cơ sở, cũng như phần chuyên ngành bổ sung.

Hãy làm quen với kế hoạch học tập của chương trình đào tạo

MBA Professional1, сhuyên ngành: «Quản trị tác nghiệp và logistics»

1. Kinh tế và luật
 • Quan hệ kinh tế quốc tế; Công cụ hoạt động tương tác (Cơ sở của môn học: «Kinh doanh quốc tế»);
 • Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô;
 • WTO;Những thay đổi trong nền kinh tế Nga; Con đường phát triển (Cơ sở của môn học: «Kinh doanh quốc tế»);
 • Cơ sở pháp lý hoạt động doanh nghiệp;
 • Cơ sở an toàn kinh doanh*.
2. Kỹ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị
 • Sự hiểu biết hoạt động của nhà quản trị;
 • Quản trị thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
 • Kỹ năng phát biểu trước công chúng;
 • Tâm lý quan hệ công tác;
 • Image con người công việc;
 • Thủ lĩnh và thần tượng;
 • Quản lý không có stress.
3. Quản trị đại cương
 • Các phạm trù cơ bản của quản trị; Сách tiếp cận tình huống trong quản trị (Các cơ sở của môn học: «Sự tiến hóa của tư duy quản lý» và «Сách tiếp cận hệ thống cho quản lý»);
 • Con người trong tổ chức; Chức năng động viên;
 • Giao tiếp trong tổ chức;
 • Xung đột và stress;
 • Thiết kế công việc;
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức*;
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý.
4. Hành vi tổ chức
 • Nhập môn hành vi tổ chức (Cơ sở của môn học: «Sự tiến hóa của tư duy quản lý. Сách tiếp cận hệ thống cho quản lý»);
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức;
 • Các quá trình tiếp nhận và điều khiển ấn tượng;
 • Cá tính và các biểu lộ tâm lý;
 • Động viên lao động: các mô hình, các giải pháp và các vấn đề*;
 • Học cá nhân và học trong tổ chức;
 • Năng động nhóm;
 • Quyền lực, sự ảnh hưởng và lãnh đạo trong tổ chức.
5. Tài chính trong tổ chức
 • Các nguồn tài chính; Giá các nguồn tài nguyên tài chính; thị trường tiền tệ;
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
 • Lợi nhuận biên tế; Điểm hòa vốn; Đòn bẩy tác nghiệp;
 • Đánh giá các quyết định đầu tư; Triết khấu;
 • Сấu trúc vốn; Giá vốn; Đòn bẩy tài chính;
 • Vốn lưu động sở hữu; Quản lý vốn lưu động;
 • Hoach định và dự báo tài chính.
6. Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị; Nghiên cứu định tính;
 • Nghiên cứu định lượng; Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định;
 • Ra quyết định hợp lý và sáng tạo;
 • Tư duy đổi mới và tính sáng tạo trong kinh doanh (master-class);
7. Marketing đại cương
 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại;
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình» ; Quản lý quan hệ tương tác với người tiêu dùng;
 • Vòng đời và định vị hàng hóa; Danh mục sản phẩm;
 • Định giá (Price);
 • Vị trí lan truyền (Place);
 • Xúc tiến (Promotion);
 • Quan trắc marketing và dự báo (master-class);
 • Маrketing dịch vụ*.
8. Quản trị nguồn nhân lực
 • Nhập môn quản trị nhân sự;
 • Tuyển dụng nhân sự;
 • Thích ứng nhân sự;
 • Đánh giá và sát hạch nhân sự; Quản lý kết quả làm việc của nhân sự;
 • Phát triển tiềm năng nhân lực và đào tạo nhân sự;
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bồi thường trong công ty hiện đại;
 • Quản lý theo các thẩm quyền*;
 • Trung tâm đào tạo như là công cụ phát triển công danh*;
 • Tuyển chọn các ứng viên: các công cụ của nhà quản trị trực tuyến (master-class);
 • Сhiến lược quản trị nhân sự. Quản trị văn hóa công ty (master-class).
9. Kế toán và báo cáo
 • Các dạng kế toán trong công ty; Nhập môn IFRS;
 • Phản ảnh các yếu tố hoạt động kinh tế trên các tài khoản kế toán theo các tiêu chuẩn Nga;
 • Báo cáo kế toán. Chứng từ gốc và hoạt động hợp đồng trong kế toán;
 • Thuế suất đối với nhà quản trị;
 • Xây dựng hệ thống kế toán quản trị;
 • Kế toán quản trị và ra quyết định;
 • Lập ngân sách và kiểm soát chi phí.
10. Quản trị chiến lược
 • Nhập môn quản trị chiến lược;
 • Phân tích chiến lược môi trường trong và ngoài của tổ chức;
 • Xây dựng và thiết lập chiến lược;
 • Các loại hình chiến lược cơ sở;
 • Quản lý thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó;
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược Đại dương Xanh;
 • Hoạch định kinh doanh.
11. Marketing chiến lược
 • Nhập môn marketing chiến lược;
 • Các chiến lược marketing chức năng;
 • Sự đa dạng các quan điểm phân khúc (master-class);
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là khác đi! (master-class);
 • Marketing công nghiệp (master-class);
 • Nghiên cứu marketing;
 • Kế hoạch marketing;
 • Кiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing;
 • Quan điểm marketing quốc tế;
 • Brand và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class);
 • Event-marketing*.
12. Quản trị tác nghiệp
 • Nhập môn quản trị tác nghiệp;
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ;
 • Quản trị chất lượng;
 • Quản trị chuỗi cung ứng;
 • Bố trí và vận chuyển các đối tượng sản xuất và dịch vụ; Quản trị chuỗi;
 • Mô tả và reengineering các quá trình kinh doanh*;
 • Logistics kho bãi (master-class).
13. Quản trị thay đổi
 • Sự đa dạng các quan điểm đối với vấn đề thay đổi tổ chức;
 • Phân tích sự sẵn sàng tiến hành thay đổi của tổ chức;
 • Quan điểm quá trình đối với quản lý thay đổi (theo J.Коtter và D. Coen);
 • Quản lý sự đối kháng thay đổi;
 • Quản trị thay đổi và văn hóa công ty; Chính sách và tư tưởng của thay đổi;
 • Coaching như là công cụ quản trị thay đổi (master-class);
 • Tương tác với các tư vấn viên ngoài.
14. Công nghệ thông tin cho nhà quản trị
 • Công nghệ thông tin trong quản trị:nhập môn;
 • Phân loại các hệ thống thông tin;
 • Quản lý các hệ thống thông tin.
15. Сác môn học chuyên đề
 • Quản trị logistics;
 • Quản trị dự trữ;
 • Logistics vận tải;
 • Logistics kho bãi;
 • Quản trị dự án;
 • Quản trị mua hàng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng;
 • Quản trị rủi ro;
 • Vận chuyển hàng hóa quốc tế;
 • Quan hệ tương tác với các cơ quan hải quan và thủ tục hải quan;
 • Các hệ thống thông tin trong logistics;
 • Sản xuất tiết kiệm; Công nghệ Kaizen.

Một loạt các môn học chuyên đề được giảng dạy thường xuyên dưới dạng web-seminars và video-conference: hoàn thiện các kỹ năng thiết kế tổ chức, các khía cạnh khác nhau quản trị nguồn vốn của công ty, các công nghệ hiện đại quản lý kiến thức và các quá trình v.v.

* — trong phụ lục kèm diplom sẽ được ghi các môn học với tên gọi giống như trong 14 modul cơ sở, cũng như một loạt các môn học được đánh dấu sao.
1,2 — Tên gọi đầy đủ của chương trình học và chuyên môn: «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)».

Loại hình đào tạo:

 • từ xa

Học phí

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm) là 80 900 000 VND 105 900 000 VND105 900 000 VND.

Yêu cầu đối với thí sinh

Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ)

Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.