Phát triển tổ chức

Việc xây dựng tương lai cho một công ty hiện đại từ việc xác định tầm nhìn khích lệ, xây dựng các kế hoạch và các kịch bản thực hiện tới việc tìm kiếm hay thậm chí xây dựng các thị trường mới và các hướng hoạt động thành đạt – không phải là bài toán đơn giản. Thực tế lâu năm của các nhà lãnh đạo các công ty đã chỉ ra rằng, đó là nhiệm vụ không phải chỉ của người đứng đầu, mà là của cả hệ thống quản trị, nghĩa là của người lãnh đạo cấp bất kỳ.

Một công ty hiện đại cần được phát triển như thế nào để đảm bảo thành đạt kinh doanh dài hạn? Những bí mật nào tiềm ẩn trong đường đời của những nhà lãnh đạo các thị trường, trụ được «trên đầu sóng» vài chục năm liền? Xây dựng hệ thống quản trị tổ chức như thế nào nhằm đạt được tăng trưởng và phát triển của nó? Các câu hỏi đó và còn nhiều các câu hỏi khác sẽ được trả lời trong quá trình học theo chương trình MBA Professional với chuyên ngành «Phát triển tổ chức».

Kết quả học bạn:

 • Сó thể tiếp cận một cách hệ thống tới việc giải quyết сác nhiệm vụ trong lĩnh vực quản trị dự án có tính đến các xu hướng toàn cầu hóa, xây dựng các chiến lược và sách lược marketing, quản trị nguồn nhân lực, tài chính và các quá trình kinh doanh;
 • Làm quen với các công cụ hiện đại quản trị dự án, rủi ro, đổi mới, giá công ty, các phương pháp luận tư vấn tổ chức và quản lý v.v.;
 • Сó thể trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề quản trị các dự án phát triển với các sinh viên cùng khóa và các giảng viên của bạn;
 • Nắm được các công cụ xây dựng và thực thi chiến lược phát triển tổ chức hiệu quả và học được cách thích ứng nó tùy thuộc vào các thay đổi trong môi trường ngoài;
 • Nắm được các kỹ năng thiết lập và phân tích chiến lược đầu tư; thực thi các dự án-start up, xây dựng các kịch bản phát triển, mô tả và reengineering các quá trình kinh doanh;
 • Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp bạn có thể hoàn thiện hệ thống quản lý trong tổ chức của mình, xây dựng dự án phát triển trong khuôn khổ kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh hay marketing.

Ai nên chọ chính chương trình đào tạo này?

 • Những ai gắn công danh quản lý của mình với việc quản trị dự án phát triển tổ chức;
 • Những người lãnh đạo, chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi chiến lược phát triển kinh doanh.

Thời gian học và kế hoạch học tập

Thời gian học theo chương trình MBA Professional với chuyên ngành: «Phát triển tổ chức» là 2 năm.
Trong quá trình học sẽ học 18 modul.

Hãy làm quen với kế hoạch học tập của chương trình đào tạo

MBA Professional1, сhuyên ngành: «Phát triển tổ chức»

1. Kinh tế và luật
 • Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô ;
 • Cơ sở pháp lý hoạt động doanh nghiệp ;
 • Cơ sở an toàn kinh doanh.
2. Kinh doanh quốc tế
 • Мôi trường kinh doanh quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế;
 • Quan điểm marketing quốc tế;
 • Hoạt động kinh tế đối ngoại của công ty hiện đại.
3. Sự tiến hóa của tư duy quản lý và quan điểm hệ thống cho quản trị
 • Quan điểm tình huống và hệ thống trong quản trị;
 • Nguồn gốc lịch sử của quản trị như là khoa học.
4. Kỹ năng hiệu quả cá nhân của nhà quản trị
 • Sự hiểu biết hoạt động của nhà quản trị;
 • Quản trị thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
 • Kỹ năng phát biểu trước công chúng;
 • Tâm lý quan hệ công tác;
 • Image con người công việc;
5. Thị trường và tài nguyên tài chính
 • Các nguồn tài chính và thị trường tiền tệ;
 • Tổng quan thị trường giấy có giá;
 • Các công cụ tài chính.
6. Quản trị đại cương
 • Con người trong tổ chức và chức năng động viên;
 • Giao tiếp trong tổ chức;
 • Xung đột và stress;
 • Thiết kế công việc;
 • Xây dựng các cơ cấu tổ chức;
 • Xây dựng và ra các quyết định quản lý.
7. Hành vi tổ chức
 • Phương pháp luận phân tích hành vi tổ chức;
 • Các quá trình tiếp nhận và điều khiển ấn tượng;
 • Cá tính và các biểu lộ tâm lý;
 • Động viên lao động: các mô hình, các giải pháp và các vấn đề;
 • Học cá nhân và học trong tổ chức;
 • Năng động nhóm;
 • Quyền lực, sự ảnh hưởng và lãnh đạo trong tổ chức.
8. Tài chính trong tổ chức
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp ;
 • Lợi nhuận biên tế; Điểm hòa vốn; Đòn bẩy tác nghiệp ;
 • Сấu trúc vốn; Giá vốn; Đòn bẩy tài chính ;
 • Vốn lưu động sở hữu; Quản lý vốn lưu động ;
 • Hoạch định và dự báo tài chính .
9. Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Các loại hình nghiên cứu trong quản trị; Nghiên cứu định tính ;
 • Nghiên cứu định lượng; Sử dụng các công cụ thống kê và dự báo khi ra quyết định.
10. Marketing đại cương
 • Cơ sở marketing và quan điểm marketing hiện đại ;
 • Tìm kiếm khách hàng «сủa mình» ; Quản lý quan hệ tương tác với người tiêu dùng;
 • Vòng đời và định vị hàng hóa; Danh mục sản phẩm;
 • Định giá (Price);
 • Vị trí lan truyền (Place);
 • Xúc tiến (Promotion);
 • Đặc thù của marketing dịch vụ.
11.Quản trị nguồn nhân lực
 • Nhập môn quản trị nhân sự;
 • Tuyển dụng nhân sự;
 • Thích ứng nhân sự;
 • Đánh giá và sát hạch nhân sự; Quản lý kết quả làm việc của nhân sự;
 • Phát triển tiềm năng nhân lực và đào tạo nhân sự;
 • Hệ thống khen thưởng: xây dựng hệ thống bồi thường trong công ty hiện đại.
12.Kế toán và báo cáo
 • Các dạng kế toán trong công ty; Nhập môn IFRS;
 • Phản ảnh các yếu tố hoạt động kinh tế trên các tài khoản kế toán theo các tiêu chuẩn Nga;
 • Báo cáo kế toán. Chứng từ gốc và hoạt động hợp đồng trong kế toán;
 • Thuế suất đối với nhà quản trị;
 • Xây dựng hệ thống kế toán quản trị;
 • Lập ngân sách và kiểm soát chi phí.
13.Quản trị chiến lược
 • Nhập môn quản trị chiến lược;
 • Phân tích chiến lược môi trường trong và ngoài của tổ chức ;
 • Xây dựng và thiết lập chiến lược;
 • Các loại hình chiến lược cơ sở;
 • Quản lý thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu quả của nó;
 • Từ cạnh tranh đến chiến lược Đại dương Xanh;
14.Marketing chiến lược
 • Nhập môn marketing chiến lược;
 • Các chiến lược marketing chức năng;
 • Sự đa dạng các quan điểm phân khúc (master-class);
 • Định vị. Tốt hơn — nghĩa là khác đi! (master-class);
 • Marketing công nghiệp (master-class);
 • Nghiên cứu marketing;
 • Kế hoạch marketing;
 • Кiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing;
 • Brand và vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty (master-class);
 • Event-marketing.
15. Quản trị tác nghiệp
 • Nhập môn quản trị tác nghiệp;
 • Thiết kế hàng hóa và dịch vụ;
 • Quản trị chất lượng;
 • Quản trị chuỗi cung ứng;
 • Bố trí và vận chuyển các đối tượng sản xuất và dịch vụ; Quản trị chuỗi;
16. Quản trị thay đổi
 • Sự đa dạng các quan điểm đối với vấn đề thay đổi tổ chức;
 • Phân tích sự sẵn sàng tiến hành thay đổi của tổ chức;
 • Quan điểm quá trình đối với quản lý thay đổi (theo J.Коtter và D. Coen);
 • Quản lý sự đối kháng thay đổi;
 • Quản trị thay đổi và văn hóa công ty; Chính sách và tư tưởng của thay đổi.
17. Công nghệ thông tin cho nhà quản trị
 • Công nghệ thông tin trong quản trị:nhập môn;
 • Phân loại các hệ thống thông tin;
 • Quản lý các hệ thống thông tin.
18. Сác môn học chuyên đề
 • Quản trị dự án;
 • Quản trị rủi ro;
 • Quản trị đổi mới;
 • Xây dựng chiến lược đầu tư và đánh giá các dự án đầu tư;
 • Hoạch định kinh doanh;
 • Xây dựng các kịch bản phát triển tổ chức;
 • Reengineering các quá trình kinh doanh;
 • Outsourcing: các rủi ro và khả năng ;
 • Xây dựng chiến lược định vị toàn cầu;
 • Quản trị giá trị công ty;
 • Xây dựng các thị trường mới; Сác chiến lược «các đại dương xanh»;
 • Quản trị các nhóm ảo;
 • Quản trị các dự án – Start-up;
 • Tư vấn quản lý và tổ chức;
 • Quản trị kiến thức;
 • Xây dựng quan hệ tương tác với các cơ quan chính quyền (GR);
 • Quản trị chiến lược trong các nhóm công ty và các tổ chức holding.

Một loạt các môn học chuyên đề được giảng dạy thường xuyên dưới dạng web-seminars và video-conferences: hoàn thiện các kỹ năng thiết kế tổ chức, các khía cạnh khác nhau quản trị nguồn vốn của công ty, các công nghệ hiện đại quản lý kiến thức và các quá trình v.v. Các môn học chuyên đề được giảng dạy trong hệ thống đào tạo từ xa không cần hỗ trợ của giảng viên. Hình thức kiểm tra kiến thức – test.

1,2 — Tên gọi đầy đủ của chương trình học và chuyên môn: «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration

Loại hình đào tạo:

 • từ xa

Học phí

Học phí tính cho toàn bộ khóa học (2 năm) là 80 900 000 VND 105 900 000 VND105 900 000 VND.

Yêu cầu đối với thí sinh

Bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ)

Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình MBA và bảo vệ đồ án tốt nghiệp mỗi một học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng:

 1. Bằng quốc gia về học vấn bổ sung (cho học vấn đại học), chứng nhận được cấp trình độ chuyên môn bổ sung «Thạc sỹ quản trị kinh doanh — Master of Business Administration (MBA)»;
 2. Diplom bậc Master of Business Administration bằng tiếng Anh với biểu tượng UNESCO, cũng như phụ lục Diplom chuẩn châu Âu (Diploma Supplement), không yêu cầu dịch bổ sung hay công chứng để trình các tổ chức nước ngoài.