Quản trị hệ thống (Microsoft Windows)

Quản trị các hệ thống thông tin hiệ đại dựa trên việc quản lý nền tảng cơ sở, ngày nay thực tế 90% là hệ điều hành Microsoft Windows. Với việc ra đời của các phiên bản mới của hệ điều hành khách hàng và dịch vụ (Windows 7 и Windows Server 2008) gắn với nhiều cái mới, chúng cho phép nâng cao căn bản chất lượng, độ tin cậy, an toàn và tính điều khiển được của hạ tầng sơ sở IT.

Các công nghệ mới yêu cầu các kiến thức mới. Nhà quản trị hệ thống hiện đại có thể coi mình là nhà chuyên nghiệp chỉ khi anh ta trong một chừng mực đủ nắm được không chỉ công cụ của hệ điều hành, mà còn có các kiến thức và kỹ năng ứng dụng trong các công nghệ mạng, các cơ sở dữ liệu, có thể nâng cao hiệu quả làm việc nhờ các ứng dụng bổ sung và các công nghệ lập trình. Ngoài ra, việc sử dụng hiệu quả IT yêu cầu quan hệ tương tác với những người sử dụng và những nhà lãnh đạo các đơn vị, các kiến thức của các phương pháp luận hiện đại và yêu cầu các tiêu chuẩn, biết làm việc trong nhóm và lập văn bản đúng các kết quả làm việc.

Giá trị bổ sung đối với nhà quản trị mạng hệ thống là các kiến thức ứng dụng về giải các bài toán trong lĩnh vực ảo hóa, bảo vệ các dữ liệu, xây dựng các lời giải không hỏng hóc ổn định. Ngoài ra điều quan trọng và hữu ích phái có các kiến thức cơ sở về các hệ điều hành khác được phổ biến rộng rãi trong các mạng hiện đại (ví dụ, Linux).

Mục tiêu học:
Lĩnh hội các kiến thức và các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ có thể cho quản trị mạng các máy tính cá nhân, các máy chủ và các ứng dụng trong phần mềm ОС Microsoft Windows, đảm bảo hoạt động tin cậy trong môi trường phân bố, phát triển và tích hợp với các quyết định ứng dụng hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các loại học viên
Các chuyên gia, có kế hoạch học hay thực hiện các nhiệm vụ về quản trị các hệ thống thông tin trên nền tảng của Microsoft Windows.

Kiến thức và kỹ năng
Sau khi hoàn thành tốt chương trình học tập theo chuyên ngành «Nhà quản trị hệ thống (chuyên ngành – Microsoft Windows)» học viên có thể thực hiện các nghĩa vụ của chuyên gia, tương ứng với các yêu cầu của chuẩn chuyên môn «Chuyên gia về quản trị hệ thống» tới cấp chuyên môn 4 với chuyên ngành « Microsoft Windows»

Mối liên hệ với các môn học khác
Học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức và kỹ năng về kiến trúc của các hệ thống thông tin hiện đại, thiết bị, công nghệ mạng, an toàn thông tin và các hệ điều hành theo cấp phân loại 1-2 của chuẩn chuyên môn «Сhuyên gia về các hệ thống thông tin». Cũng như được cung cấp các kiến thức và các kỹ năng về các phương pháp luận hiện đại, các tiêu chuẩn và các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bổ sung
Các kiến thức và kỹ năng nhận được cho phép không chỉ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất phức tạp, mà khi muốn cho phép chuẩn bị tốt trả thi cấp chứng chỉ để nhận được vị thế chuyên gia và nhà chuyên nghiệp về quản trị mạng trên cơ sở hệ điều hành Microsoft Windows — Microsoft Certified Technology Specialist и Microsoft Certified IT Professional với chuyên ngành tương ứng.

Văn bằng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng chuyển đổi ngành cho phép làm việc đúng với chuyên ngành đã lựa chọn.

Các hình thức đào tạo và học phí

Đào tạo từ xa
1290 USD
1700 USD
1700 USD

Học phí nêu trên bao gồm cho toàn bộ khóa học, không phải trả thêm.

Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị hệ thống (Microsoft Windows)
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.