Quản trị

Cử nhân quản trị — chuyên gia, được đào tạo để hoạt động quản lý trong các tổ chức với các hình thức tổ chức khác nhau ở các cương vị cấp quản trị tham mưu giữa hay trực tiếp. Trong quá trình đào tạo theo ngành «Quản trị» sinh viên tốt nghiệp sẽ hiểu rõ bản chất các quá trình kinh tế-xã hội toàn cầu, cũng như các quá trình hoạt động bên trong của tổ chức, các phương pháp phân tích chúng để ra các quyết định quản lý đúng đắn, các kỹ năng lãnh đạo thực tế và cách tiếp cận hệ thống đến việc quản lý tất cả các lĩnh vực chức năng của tổ chức.

Hãy biết hơn về bộ môn →

Các chuyên ngành:

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Quản trị

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Học phí Quản trị
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.