Quản lý sản xuất công nghệ cao trong lĩnh vực hợp dầu khí hóa họс

Hệ thống hóa dầu khí chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng sản phẩm quốc nội, cũng như mối quan hệ liên tục với các công nghệ phát triển năng động về pháp lý cho phép gọi lĩnh vực này là lĩnh vực kinh tế chính của đất nước. Để giải quyết các nhiệm vụ đổi mới công nghệ cho hệ thống hóa dầu khí của Liên bang Nga đòi hỏi các chuyên gia, không chỉ nắm được các kiến thức công nghệ sản xuất, mà cả các kỹ năng quản trị đổi mới.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, ngoại ngữ, luật, xã hội học, kinh tế, logic học, tâm lý học;
 • toán, thống kê,  các phương pháp ra các quyết định quản lý, vân trù học.
 • Quản trị đại cương và chiến lược, marketing, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị tác nghiệp, quản trị nguồn nhân lực;
 • Hoạch định-kinh doanh, quản trị chống khủng hoảng, định giá, logistics, quản trị rủi ro, quản trị thay đổi.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho nghiên cứu: quản trị sinh thái, quản trị chất lượng, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính sản xuất công nghệ cao trong hệ thống hóa dầu khí.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • sinh thái;
 • hóa dầu;
 • quản trị sinh thái;
 • quản trị đổi mới;
 • quản trị kiến thức;
 • tổ chức và quản lý sản xuất;
 • kinh tế sản xuất công nghệ cao;
 • phân tích hoạt động kinh tế-tài chính sản xuất công nghệ cao trong hệ thống hóa dầu khí;
 • cấp vốn venture.

Các môn học bổ sung gồm: các môn học về quản lý các xí nghiệp thông tin-công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, luật sinh thái, thẩm định sinh thái.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • thực hiện tìm kiếm và phân tích các khả năng thị trường mới để ứng dụng các đổi mới công nghệ trong hệ thống hóa dầu khí;
 • tiến hành kiểm toán sinh thái các dự án ứng dụng các công nghệ mới;
 • xây dựng các mô hình tài chính các dự án đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao;
 • tiến hành đánh giá và phân tích các dự án đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao của hệ thống hóa dầu khí;
 • tiến hành nghiên cứu các triển vọng ứng dụng các công nghệ cao mới;
 • phối hợp các hoạt động về các dự án đổi mới công nghệ trong hệ thống hóa dầu khí;
 • hiểu được cấu trúc và cơ cấu hoạt động của thị trường sản phẩm công nghệ cao và các đổi mới công nghệ trong lĩnh vực hóa dầu khí.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các xí nghiệp hệ thống hóa dầu khí; các công ty tư vấn, chuyên môn hóa về cung cấp các dịch vụ cho các công ty hóa dầu khí; các công ty và các cơ quan nhà nước, chịu trách nhiệm thực thi các chương trình đổi mới công nghệ trong hệ thống hóa dầu khí; các cơ quan tài chính; các công ty đầu tư, tổ chức việc cấp vốn venture và dự án các dự án đổi mới công nghệ trong hệ thống hóa dầu khí, với cương vị:

 • chuyên gia các phòng phát triển chiến lược và đổi mới công nghệ, phòng kinh tế-kế hoạch, các nhân viên và các phối hợp viên các dự án đổi mới công nghệ;
 • các tư vấn viên và chủ nhiệm các dự án;
 • các chuyên gia và các chuyên gia trưởng;
 • các nhà phân tích, tiến hành phân tích các dự án đầu tư-đổi mới công nghệ.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản lý sản xuất công nghệ cao trong lĩnh vực hợp dầu khí hóa họс» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản lý sản xuất công nghệ cao trong lĩnh vực hợp dầu khí hóa họс

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản lý sản xuất công nghệ cao trong lĩnh vực hợp dầu khí hóa họс
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.