Факультет техники и современных технологий

Khoa kỹ thuật và công nghệ hiện đại
Khoa đào tạo những người lãnh đạo các phòng sản xuất và thông tin, các kỹ sư, các nhà công nghệ, các lập trình viên và các chuyên gia lành nghề khác trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

 

Факультет экономики и менеджмента

Khoa kinh tế và quản trị
Khoa kinh tế và quản trị đang đào tạo các chuyên gia theo phạm vi rộng của những ngành học tập và chương trình giáo dục trong lĩnh vực Kinh Tế và Quản trị. Việc đào tạo được thực hiện theo giáo dục chính quy và tại chức trên cơ sở các công nghệ đào tạo từ xa hiện đại. Tại khoa những giảng viên trình độ cao và chuyên gia đang thực hiện một consulting tích cực, hoạt động nghiên cứu khoa học và doanh chuyên nghiệp khác.