Khoa kinh tế và quản trị

Khoa kinh tế và quản trị đang đào tạo các chuyên gia theo phạm vi rộng của những ngành học tập và chương trình giáo dục trong lĩnh vực Kinh Tế và Quản trị.

Việc đào tạo được thực hiện theo giáo dục chính quy và tại chức trên cơ sở các công nghệ đào tạo từ xa hiện đại.

Tại khoa những giảng viên trình độ cao và chuyên gia đang thực hiện một consulting tích cực, hoạt động nghiên cứu khoa học và doanh chuyên nghiệp khác.

Loại hình, ngành và chuyên ngành đào tạo cử nhân:

Quản trị

Thạc sỹ quản trị được đào tạo cho hoạt động phân tích và thực tế hiệu quả trong lĩnh vực quản trị tổ chức với các hình thức sở hữu khác nhau và các lĩnh vực chức năng riêng biệt của quản trị (quản trị nguồn nhân lực, marketing, quản trị tác nghiệp,v.v.). Thạc sỹ quản trị được trang vị các kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu của hoạt động trong lĩnh vực quản trị đại cương, quản trị chiến lược và quản trị chức năng, cho phép thực hiện hoạt động phân tích, hoạch định và ra các quyết định chiến lược và tác nghiệp hiệu quả ở cấp top-manager thừa hành, cũng như cấp cố vấn giám đốc.

Kinh tế

Thạc sỹ kinh tế được đào tạo cho hoạt động, yêu cầu đào tạo chuyên môn và cơ sở sâu để tiến hành nghiên cứu kinh tế, quản trị tài chính, xây dựng các chiến lược kinh tế-tài chính và làm việc ở các chức vụ trọng trách của giám đốc tài chính, kế toán trưởng, chuyên gia kinh tế, phân tích tài chính, quản trị đầu tư trong các tổ chức nhà nước và thương mại các lĩnh vực khác nhau, trong các công ty ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, kiểm toán và tư vấn.