Bộ môn kinh tế

Bộ phận đào tạo các nhà cử nhân trong lĩnh vực kinh tế trên phạm vi rộng và gồm những chương trình sau: kế toán, phân tích và kiểm toán; thương mại; kinh tế thế giới; Thuế và thuế quan; Kinh tế khu vực; Tài chính và tín dụng; Kinh tế xí nghiệp và công ty.

Thời gian hiện tại sáu chương trình đào tạo thạc sỹ được mở: Ngân hàng và hoạt động ngân hang; Quản lý nhà nước và địa phương; Kinh tế quốc tế; Kiểm kê, phân tích và kiểm toán; Tài chính; Kinh tế công ty.

Sinh viên tốt nghiệp bộ môn sẽ nhận kiên thức và kỹ năng hiện đại được đảm bảo khả năng giữ được các chức vụ trong bộ phân kinh tế, kế hoạch, tài chính, kiểm kê, phân tích cuả những công ty và xí nghiệp tư nhân, quốc gia nước Nga và nước ngoài.

Những giảng viên của bộ phận giảng dạy các môn kinh tế tổng hợp theo tất cả các ngành đào tạo cử nhân và thạc sĩ MTI, cũng như các môn chuyên nghiệp theo ngành “Kinh tế”.

Trong khuôn khổ  hoạt động của bộ phận các khóa học được phát triển và được tiếp tục cải thiện: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Thống kê, Quản lý, Marketing, Tài chính, Kế toán.

Đào tạo theo những môn chuyên nghiệp được thực hiện:

 • Thuế và thuế quan
 • Kinh tế của công ty
 • Quản lý tài chính
 • Kiểm toán
 • Phân tích kinh tế
 • Giá cả
 • thị trường chứng khoán;
 • những tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo tài chính
 • Toán tài chính

Các học viên có khả năng học chính quy và tại chức với sử dụng tích cực những hệ thống đào tạo từ xa.

Các nhân viên và học viên của bộ phận thực hiện nghiên cứu khóa học theo những ngành như sau:

 • Kinh tế của công ty hiện đại
 • Các đặc điểm của kế toán tài chính và quản lý trong công ty;
 • Consalting thuế, hệ thống ngân sách Liên Bang Nga
 • Kinh tế công nghiệp, nền kinh tế quốc gia, thị trường chứng khoán.

Giáo viên của bộ phận phát triển và xuất bản nhiều sách giáo khoa, sách hướng dẫn và bài viết, đang tham gia một cách tích cực trong hội nghị Nga và quốc tế, trong hội thảo và các diễn đàn.