Bộ môn sư phạm điện tử

Chủ nhiệm bộ môn:
Soldatkin Vasili Ivanovich, TSKH Triết, GS