Bộ môn xã hội-nhân văn

Hoạt động bộ môn này được tập trung vào việc tổ chức quá trình đào tạo theo các môn nhân văn và xã hội đối với các yêu cầu FGOS (Tiêu chuẩn giáo dục liên bang quốc gia). Bộ môn cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để học 1 cách hiệu quả những chuyên ngành đã lựa chọn.

Công việc của các bộ phận nhằm mục đích để phát triển quan điểm hệ thống của các sinh viên về các quá trình và các vấn đề xã hội, nền khoa học cơ bản, nuôi dưỡng đa nhân cách của người học.Trong quá trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có được những kỹ năng ở trình độ thực hành, lý thuyết và có phương pháp1 cách chuyên nghiệp để thực hiện công việc như là một phần của nghề nghiệp tương lai của họ

Một trong những hoạt động của bộ môn của các khóa được phát triển và được tiếp tục cải thiện:

  • Triết học
  • Các ngoại ngữ
  • Xã hội học, chính trị học
  • Văn hóa học
  • Ngôn ngữ văn hóa học và giao tiếp kinh doanh;
  • Logic,mỹ từ học
  • Valeology
  • Tâm lý học
  • Luật học
  • Lịch sử.

Các nhân viên và sinh viên của các bộ phận được tham gia vào hoạt động nghiên cứu – khoa học triết học và phương pháp luận của khoa học, toàn cầu hóa, các hoạt động xã hội, tổ chức xã hội học và tâm lý học, sự tương tác giữa các nền văn hóa.