Bộ môn sinh thái công nghiệp

Chủ nhiệm bộ môn:
Prokhorova Ekaterina Evgenyevna, TS KT, PGS

Bộ môn đào tạo các cử nhân chuyên ngành “Sinh thái công nghiệp”, “Kiểm toán sinh thái” và “Sử dụng đồng bộ các tài nguyên nước”.

Các hướng hoạt động chính của bộ môn:

  • Sinh thái công nghiệp;
  • An toàn sinh học;
  • Thông gió các xí nghiệp công nghiệp;
  • Quan trắc sinh thái;
  • ОВОС và thẩm định sinh thái;
  • Quản trị sinh thái và kiểm toán;
  • Hóa môi trường;
  • Cơ sở nghiên cứu độc hại;
  • Kinh tế và dự báo sử dụng tài nguyên thiên nhiên công nghiệp.

Việc đào tạo ở bộ môn do tập thể các giảng viên chuyên nghiệp tổ chức. Bộ môn thực hiện gnhieen cứu khoa học ứng dụng, là một phần của đào tạo cử nhân. Các cán bộ của bộ môn hàng năm tham gia và các hội nghị khoa học và khoa học thực tiễn, xuất bản các tài liệu phương pháp luận và các công trình khoa học.

Các kỹ xảo và kỹ năng của sinh viên được hoàn thiện trong quá trình làm thí nghiệm về an toàn hoạt động sống, quan trắc sinh thái, sinh thái công nghiệp.

Các sinh viên tốt nghiệp của bộ môn sẽ làm việc tại các cơ quan bảo tồn thiên nhiên, các bộ phận sinh thái của các chính quyền địa phương và các xí nghiệp, các viện nghiên cứu, các tổ chức sinh thái xã hội và thương mại, các quỹ sinh thái, cũng như lam kinh doanh tư nhân trên các thị trường hàng hóa và dịch vụ sinh thái Nga và quốc tế.