Bộ môn công nghệ thực phẩm

Chủ nhiệm bộ môn:

Cherkasov Alexander Petrovich, TS