It

Real IT Professional chương trình đào tạo, đào tạo lại và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực quản trị chuyên nghiệp các hệ thống thông tin quy mô khác nhau và chuyên môn – từ chuyên gia bộ phận hỗ trợ và quản trị viên an ninh đến người lãnh đạo đơn vị công nghệ thông tin (IT).
Tất cả các chương trình bao gồm bộ các kiến thức và kỹ năng lý thuyết và thực hành, yêu cầu trong công việc thường ngày đối với các chuyên gia IT hiên đại của công ty khởi đầu không lớn, cũng như của xí nghiệp cỡ lớn hiện đại. Tất cả các chương trình được xây dựng có tính đến các yêu cầu chuyên môn thực tế của những người sử dụng lao động hiện đại và cộng đồng các nhà chuyên nghiệp IT châu Âu.

Hãy chọn chương trình đào tạo:

Quản trị hệ thống:

Thiết kế:

Mục tiêu của chương trình

Đảm bảo cho các học viên sự cân đối tối ưu các kiến thức và kỹ năng lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực cực kỳ năng động, tạo khả năng thực hiện có suy tính và hiệu quả ngay các nhiệm vụ sản xuất theo chuyên ngành đã chọn, cũng như đảm bảo cơ sở tin cậy để hoàn thiện tiếp và mở rộng lĩnh vực thẩm quyền của mình.

Một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất, việc đào tạo tại MTI giải quyết – khắc phục sự không tương ứng chuyên môn của các học viên tốt nghiệp của phần lớn các trường đại học hiện đại với các yêu cầu thực tế của thị trường lao động, khả năng bắt tay ngay vào thực hiện công việc khi kết thúc thành công khóa học hay nâng cao đáng kể chuyên môn và hiệu quả hoạt động của chính các chuyên gia đang làm việc.

Giá trị của chương trình

Nội dung của chương trình hoàn toàn tính đến và cả trong một số vấn đề mở rộng các khuyến nghị EUCIP, ФГОС thế hệ 3 theo ngành “Tin học ứng dụng” và chuẩn chuyên môn của chuyên gia về các hệ thống thông tin. Trong chương trình đào tạo được xem xét rộng rãi và ở phần thực tế được sử dụng các lời giải trên cơ sở phần mềm mở (tự do).

Các học viên tốt nghiệp chương trình

Các học viên tốt nghiệp chương trình sau này có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ của các chuyên gia từ 2 đến 4 cấp chuyên môn theo các chuyên ngành đã chọn, còn nếu có kinh nghiệm cần thiết và sự chuẩn bị trước khi học – cấp các chuyên gia chính. Dải phổ rộng các kiến thức và kỹ năng nhận được bao hàm thực tế tất cả các chuyên ngành IT chung, cần thiết để thực thi thành công các nhiệm vụ khoa học sản xuất.

Học phí
Real IT Professional
1290 USD 1700 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.