Спасибо лингво

Сám ơn!

Сám ơn bạn đã quan tâm tới các chương trình đào tạo của trường Đại học công nghệ Mat-xcơ-va «WТU»

Đơn đăng ký của bạn đã được tiếp nhận.

Сám ơn, Các nhà quản trị của chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn.

Các nhân viên tư vấn của phòng tuyển sinh sẽ liên hệ vào các ngày làm việc từ 09:00 đến 20:00, xin mời bạn hãy đợi điện thoại hay thông báo vào thư điện tử.

Bạn có hỏi gì thêm không?

Nếu bạn có câu hỏi, nhất định hãy viết cho chúng tôi vào education@mti.edu.ru hay gọi điện theo điện thoại : +84 98 328 70 69; +84 87 300 10 68

Bạn cũng hãy xem:

Kính xin,
tập thể Đại học công nghệ Mat-xcơ-va «WТU»