MTI Mobile

MTI Mobile Vietnam:
học tập trở nên dễ dàng hơn!
Chúng tôi đã phát triển ứng dụng MTI Mobile Vietnam
để hoàn tất việc học
tập di động thực sự.
Tải

Bây giờ tài liệu học tập và những tin tức nóng hổi –
có trong điện thoại của bạn!

Các bài giảng có trong túi
Hãy tải về tài liệu phù hợp với
kế hoạch học tập. Hãy nghiên
cứu chúng online hay
offline.
Cài đặt cá nhân
MTI Mobile Vietnam thuận
tiện điều chỉnh cho người dùng.
Thay đổi kích thước font chữ, chọn khối,
viết ghi chú và để lại các tab.
Những tin tức cập nhật
Hãy nhận biết về cuộc sống của Trường!
Hãy biết về tin tức, sự kiện và
các ứng dụng đặc biệt.
Luôn luôn duy trì liên lạc
Tham khảo ý kiến với các giảng viên và
người phụ trách, đặt câu hỏi của mình cho
Hiệu trưởng thông qua MTI Mobile Vietnam.